“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

27.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana we ýurduň ähli doganlyk halkyna Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Milli Liderimiz gutlag hatynda geçen döwrüň içinde doganlyk türkmen-türk gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilip, hil taýdan täze derejelere çykandygyny, özara netijeli hyzmatdaşlygyň baý we oňyn tejribesiniň toplanandygyny belläp, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň, ilkinji nobatda, milli hem-de taryhy umumylyga, medeni we ruhy ýakynlyga, özara hormat goýmaga hem-de birek-birege ýakyndan goldaw bermek tejribesine eýerýändigini kanagatlanma bilen nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasy bilen doganlyk gatnaşyklara üýtgewsiz ygrarlydygyny tassyklamak bilen, köpugurly hyzmatdaşlygyň ähli ugurlarda, şol sanda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ýurtlaryň we halklaryň abadançylygynyň, rowaçlygynyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirdi.

Milli Liderimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, ýurduň halkyna bolsa parahatçylyk, öňegidişlik hem-de rowaçlyk arzuw etdi.