“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

03.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary

Ýurdumyzyň raýatlarynyň öz konstitusion hukuklaryny peýdalanyp, saýlaw uçastoklaryna gelmeli we döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgärleriň dokuzysyndan birine seslerini bermeli pursadyna çenli az wagt galdy. Bu saýlawlaryň netijesi Watanymyzyň geljekki ykbalyny we onuň häzirki döwürdäki ösüşini kesgitlär.

Öňde boljak jemgyýetçilik-syýasy çäräniň wajypdygyna göz ýetirýän türkmenistanlylar saýlawlaryň öňüsyrasynda geçirilýän möwsüme ilkinji günlerden başlap işjeň gatnaşýarlar we mähriban topragymyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmelere dahyllydyklaryny çuňňur beýan edýärler. Şu günler jemgyýetçiligiň, zähmetkeşler toparlarynyň, edaralaryň, guramalaryň wekilleriniň, hormatly ýaşulularyň we ýaşlaryň gatnaşmagynda ýurdumyzyň welaýatlarynda guralýan saýlawlaryň öňüsyrasyndaky çäreler, saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary munuň aýdyň beýanydyr.

Şu gün Mary welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige ýurdumyzyň Agrar partiýasy tarapyndan hödürlenen Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmyradowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy S.Süleýmanow bu ýerde geçirilýän duşuşygy açyp, dalaşgäriň ynanylan wekiline — Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň başlygynyň orunbasary T.Bäşimowa söz berdi. Ol bu ýere ýygnananlary A.Bekmyradowyň zähmet ýoly bilen tanyşdyrmak bilen, dalaşgäriň inžener-gurluşykçynyň hünärini ele alyp, özüni ýaş, başarjaň ýolbaşçy, jemgyýetçilik guramalarynda we ýerli ýerine ýetiriji edaralarda işläp, ýeterlik tejribe toplan hünärmen hökmünde görkezendigini aýtdy.

Soňra A.Bekmyradowa söz berildi. Ol duşuşyga gatnaşyjylary saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy bilen tanyşdyrdy.

Dalaşgär ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda, syýasy, durmuş-ykdysady hem-de medeni maksatnamalaryň çäklerinde döwletimiziň demokratik we hukuk esaslaryny berkitmek, ösüp gelýän ýaş nesilleri watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek, türkmen halkynyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryny dikeltmek boýunça giň gerimli işleri durmuşa geçirmegiň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini nygtady. Ol döwlet syýasatynda durmuş ulgamyna uly üns berlip, ylmyň, bilimiň, saglygy goraýşyň, medeniýetiň, syýahatçylygyň, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň we sportuň ösdürilmegine, ýurdumyzda şäher ilaty bilen bir hatarda, oba adamlarynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da gowulandyrylmagyna mümkinçilik berýän giň möçberli durmuş-ykdysady taslamalaryň yzygiderli amala aşyryljakdygyny belledi.

Dalaşgär ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasyny ösdürmek barada aýdyp, halkara gatnaşyklarda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň pugtalandyrylmagyny, döwletimiziň sebitde we tutuş dünýäde parahatçylyk söýüji merkez hökmündäki ornunyň berkidilmegini şertlendirýän “Açyk gapylar” syýasatynyň esasy ugur bolmagynda galjakdygyny nygtady.

A.Bekmyradow ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň geljekki ugurlary baradaky gürrüňi dowam edip, sebitleri, şol sanda Mary welaýatyny hemmetaraplaýyn ösdürmegiň saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigine ünsi çekdi. Prezidentlige dalaşgär ykdysadyýet, ulag-aragatnaşyk pudaklarynda ägirt uly taslamalaryň durmuşa geçirilmegini esasy ugur edinýän maksatnamalaryň meýilnamalaýyn we yzygiderli esasda amala aşyryljakdygyny belledi, welaýatlary senagat taýdan ösdürmek, olaryň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak meseleleri barada aýdyp, bu möhüm wezipeleri çözmek ugrunda ähli zerur tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy.

Şeýle hem dalaşgär ýurdumyzyň önümçilik-ykdysady ulgamyna innowasiýalary we täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça wajyp çözgütleriň kabul ediljekdigini nygtady.

Soňra A.Bekmyradow saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Bu bolsa oňa saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň ugurlaryny has-da anyk kesgitlemäge mümkinçilik berdi.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär gyzyklanmalar we berlen üns üçin hoşallyk bildirip, saýlawçylary milli demokratik ýörelgelere, jemgyýetimiziň bitewüligine, medeni we ruhy gymmatlyklaryň ähmiýetine esaslanyp, halkymyzyň durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlandyrylmagy, bazar gatnaşyklary şertlerinde milli ykdysadyýetimiziň ösdürilmegi, azyk howpsuzlygynyň pugtalandyrylmagy, hukuk döwletiniň, halkymyzyň bitewüliginiň mizemezligi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ýene bir ýola ynandyrdy.

Günüň ikinji ýarymynda Mary welaýatynyň saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Babamyrat Meredow bilen duşuşdylar.

Dalaşgäriň ynanylan wekili — “Eşretli kenar” hususy kärhanasynyň direktory B.Berdimyradow bu ýere ýygnananlary dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy we ony ak ýürekli, ýokary hünärli, guramaçylyk ukyply, jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşýan mynasyp şahsyýet hökmünde häsiýetlendirdi.

Iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär, öz gezeginde, saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy barada aýdyp, şäher ilatynyň we oba adamlarynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da gowulandyrylmagyny şertlendirýän giň möçberli durmuş-ykdysady ugurlara ünsi çekdi.

B.Meredow döwletimiziň hukuk, demokratik esaslaryny berkitmek işlerini dowam etmek bilen bir hatarda, dürli pudaklary ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça uzak möhletleýin hem-de toplumlaýyn wezipeleri ýerine ýetirmegi maksat edinýändigini nygtady.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetini mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, önümçilige innowasion tehnologiýalaryň, ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna, awtomobil hem-de demir ýollaryň, gaz we elektrik geçirijileriň gurluşygynyň dowam etdirilmegine aýratyn ähmiýet berler.

Şeýle hem ol ýurdumyzyň telekeçiligine goldaw bermek meselelerine ünsi çekdi. Hususan-da, olara maliýeleşdirmek, ýeňillikli karz serişdelerini almak, önümçilik hem-de durmuş maksatly täze desgalaryň gurluşygynda dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny we enjamlaryny ulanmak babatda zerur goldaw berler. Ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply harytlary öndürýän täze hususy önümçilikleri döretmek, Türkmenistanda öndürilýän halkyň sarp edýän harytlarynyň görnüşlerini we mukdaryny artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek hem-de adamlaryň durmuş derejesini gowulandyrmak meselelerine aýratyn üns berler diýip, B.Meredow belledi. Çykyşda daşary syýasat barada hem aýdylyp, sebit bähbitlerine laýyk gelýän we Türkmenistanyň parahatçylyk söýüji döwlet hökmündäki abraýynyň belende galmagyny şertlendirýän halkara hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň ähmiýeti bellenildi.

Duşuşygyň dowamynda dalaşgär bu ýere ýygnananlaryň köp sanly sowallaryna jogap berdi hem-de saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň obasenagat toplumyna goldaw bermek bilen baglanyşykly ugurlaryny tassyklady.

B.Meredow saýlawçylaryň mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine mynasyp dalaşgäre ses berjekdiklerine ynam bildirdi.

* * *

Şu gün Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde şeýle duşuşyklaryň ikisi geçirildi.

Ir bilen Balkan welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine hödürlenen dalaşgär — Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Awaza” şypahanasynyň baş lukmany, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputaty Berdimämmet Gurbanowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy etrap geňeşiniň başlygy A.Nazarow duşuşygy açyp, dalaşgäriň ynanylan wekiline — Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat geňeşiniň başlygy G.Çendirowa söz berdi. Ol bu ýere ýygnananlary dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ony iş başarjaň, täze başlangyçlar bilen çykyş edýän ýolbaşçy, ussat guramaçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäre söz berildi. Ol saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryp, ýurdumyzda ägirt uly tebigy hem-de ykdysady mümkinçilikleri durmuşa geçirmek boýunça giň möçberli işleri dowam etdirjekdigini, döwletimiziň demokratik we hukuk esaslaryny berkitmek, ösüp gelýän ýaş nesilleri watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek, halkymyzyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryny saklamak bilen baglanyşykly meselelere ähmiýet berjekdigini belledi. Hususan-da, durmuş üpjünçiligi boýunça özgertmeleri, ulag hem-de aragatnaşyk pudaklarynda, zawodlaryň, kärhanalaryň, önümçilik desgalarynyň, saglygy goraýyş edaralarynyň gurluşyklary işjeňleşdiriler, obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylar diýip, dalaşgär sözüniň üstüni ýetirdi.

Iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň belleýşi ýaly, üçünji müňýyllykda ýurdumyzyň gülläp ösüşini mynasyp dowam etdirmekde oba hojalyk önümçiliginiň pudaklaýyn düzümlerini kämilleşdirmek, azyk önümleriniň mukdaryny artdyrmak, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny, maldarçylyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň we azyk önümçiliginiň ekologik howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi möhüm talap bolup durýar.

Saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynyň ösdürilmegine, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň pugtalandyrylyp, ilatyň sport hem-de bedenterbiýe bilen meşgullanmagy üçin giň şertleriň döredilmegine aýratyn üns berler. Dalaşgär durmuş ugurly meseleleriň hatarynda ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň, şäher we oba ilaty üçin ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmakda deň derejeli mümkinçilikleriň döredilmeginiň wajypdygyny nygtady.

Gyzyklanma bildirilen söhbetdeşligiň dowamynda dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Şunda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şol sanda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen mejlisinde kabul edilen çözgütleriň ýerine ýetirilmegine, şeýle hem bilim, saglygy goraýyş, sport, medeniýet, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de ösdürmek we ýaş nesillere döwrüň ruhuna laýyk derejede terbiýe bermek meselelerine aýratyn üns berildi.

Duşuşykda çykyş edenler dalaşgäre arzuw-islegleri barada aýtdylar.

Şeýle hem şu ýerde günüň ikinji ýarymynda Daşoguz welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Ödeşowyň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygy Demokratik partiýanyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy T.Gurbanow açdy. Soňra dalaşgäriň ynanylan wekili — Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap birleşmesiniň başlygy A.Amangeldiýew bu ýere ýygnananlary M.Ödeşowyň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy hem-de ony ilat arasynda uly abraýa eýe bolan, ak ýürekli adam, sowatly ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra dalaşgär çykyş edip, iň ýokary döwlet wezipesine hödürlenendigi üçin hoşallyk bildirdi hem-de saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Ol ýurduň ykdysady taýdan sazlaşykly ösüşini, halkyň bähbidini esasy ugur edinýän syýasaty dowam etdirjekdigini nygtady. M.Ödeşow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda, halkymyzyň abadançylyk derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak, ylym hem-de bilim ulgamyny ösdürmek, ýaşlary Watana we halkymyza bolan söýgi ruhunda terbiýelemek meselelerine möhüm üns berjekdigini belledi.

Dalaşgär halkara gatnaşyklar barada aýdyp, parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitli hyzmatdaşlyk we döwletimiziň ýokary halkara abraýa eýe bolmagyny şertlendiren Bitaraplyk syýasatyny mundan beýläk-de dowam etdirjekdigini aýtdy.

M.Ödeşow ýurdumyzyň sazlaşykly hem-de okgunly ykdysady ösüşiniň bähbidine häzirki zaman tehnologiýalarynyň esasynda senagat we ulag düzümlerini kämilleşdirmek boýunça milli maksatnamalaryň mundan beýläk-de üstünlikli durmuşa geçirilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berjekdigini belledi. Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär beýleki pudaklaryň geljekki ösüşleri barada aýdyp, türkmen gazynyň köpugurly esasda eksport edilmegine, senagat pudagynyň, kommunikasiýa ulgamynyň, durmuş maksatly desgalaryň gurluşyklaryna, täze iş orunlarynyň döredilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagyna möhüm ugur hökmünde ähmiýet berjekdigini nygtady.

Ol obasenagat toplumynda geçirilýän özgertmeler barada aýdyp, oba hojalyk pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek üçin meýilleşdirilýän çäreler barada gürrüň berdi. Hususan-da, bu pudakda önümçilik-ykdysady gatnaşyklaryň täze görnüşleri dörediler. Bu bolsa oba hojalyk önümlerini öndürijiler üçin amatly ykdysady şertleri döretmäge mümkinçilik berer hem-de döwletiň we daýhanlaryň arasyndaky oňyn ykdysady gatnaşyklaryň berkidilmegini şertlendirer.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň ösüşi ylym, aýratyn-da, gowaçanyň, bugdaýyň we beýleki ekinleriň tohumçylygy bilen meşgullanýan ylmy-barlag institutlarynyň işi bilen berk baglanyşyklydyr.

Duşuşygyň ahyrynda M.Ödeşow saýlawçylary milli demokratiýany mundan beýläk-de ösdürmek, medeni mirasy gorap saklamak, ruhy gymmatlyklara esaslanyp, halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegi, jemgyýetimiziň bitewüligini berkitmek boýunça işleriň doly ýerine ýetirilmegi üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.