“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

25.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygyny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow uly wekiliýete ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana gelen Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrymy kabul etdi.

Myhman ikiçäk duşuşyga mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň mähirli salamyny ýetirdi hem-de pursatdan peýdalanyp, türkmen döwletiniň Baştutanyny 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlaryndaky ynamly ýeňşi we wezipä girişmegi bilen gutlap, iň ýokary döwlet wezipesindäki giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözleri üçin iri sebit guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygyna minnetdarlyk bildirip, öz gezeginde, türk kärdeşine iň gowy arzuwlaryny aýtdy we doganlyk türki dilli ýurtlar, şol sanda Türkiýe bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň döwletimiziň daşary syýasy doktrinasynyň möhüm ugry bolup durýandygyny nygtady.

Türkmen döwletiniň Baştutany geçen ýylyň 12-nji noýabrynda Stambul şäherinde geçirilen Türki döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitinde Türkmenistanyň bu gurama synçy derejesinde kabul edilendigini aýdyp, munuň Türki Döwletleriň Guramasynyň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlyk etmäge ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýakynda geçirilen we ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm waka bolan Prezident saýlawlaryna Türki Döwletleriň Guramasynyň synçy hökmünde gatnaşandygy üçin minnetdarlyk bildirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň däp bolan dostlukly, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini hem-de Türkiýä hakyky dost, ygtybarly hyzmatdaş, sebit we halkara syýasatynyň köp, möhüm meselelerini çözmekde pikirdeş hökmünde garaýandygyny nygtap, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň netijelidigini kanagatlanma bilen belledi.

Döwletara gatnaşyklaryň depginli ösdürilmeginde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-türk toparyna uly orun berilýär. Iki doganlyk ýurduň halklaryny köp asyrlaryň dowamynda baglaşdyrýan taryhy-medeni gatnaşyklary nazara almak bilen, ynsanperwer ulgamdaky özara gatnaşyklar möhüm ähmiýete eýe bolýar. Yzygiderli esasda Medeniýet günleri geçirilýär, sungat işgärleri iki ýurtda-da guralýan aýratyn ähmiýetli medeni çärelere gatnaşýarlar. Bilim boýunça türkmen-türk geňeşi netijeli işleri alyp barýar, Türkiýede türkmenistanly talyplaryň köp sanlysy bilim alýar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym birek-biregi diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky däp bolan dostluk we doganlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de yzygiderli pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler.