“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

08.04.2022

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Döwlet Baştutanymyz ikiçäk söhbetdeşlikde hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirip, ilki bilen, öz kärdeşini we onuň üsti bilen Russiýanyň ähli dostlukly halkyny şanly sene —Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýyllaryň dowamynda hakyky dostluk, ynanyşmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan köpugurly döwletara gatnaşyklaryň giň gerim bilen netijeli ösdürilendigini kanagatlanma bilen belläp, rus Liderine türkmen-rus gatnaşyklarynda uly üstünliklere ýetmekde aýratyn orny eýeleýän şahsy ünsi we hemmetaraplaýyn goldawy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki günde ýurtlarymyz diňe bir ikitaraplaýyn görnüşde däl, eýsem, halkara düzümleriň çäklerinde-de netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýarlar. Ählumumy we sebit derejelerindäki abraýly guramalaryň münberlerinden öňe sürülýän möhüm başlangyçlaryň we teklipleriň özara goldanylmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Taraplar telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda söwda-ykdysady, energetika, medeni-ynsanperwer we beýleki ulgamlarda gatnaşyklaryň depginli ösüşini kanagatlanma bilen bellediler.

Türkmenistan bilen Russiýanyň ykdysady gatnaşyklary meselesine aýratyn üns berildi. Soňky ýyllarda ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň durnukly ösüşi bu gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändigini görkezýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary A.Owerçugyň ýolbaşçylygyndaky Hökümet wekiliýetiniň Aşgabada meýilleşdirilen saparynyň ähmiýetini nygtap, öňdäki boljak pikir alyşmalaryň hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berjekdigine hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna goşmaça itergi boljakdygyna ynam bildirdi we bu babatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň aýratyn ornuny belledi.

Umumy pikire görä, iki goňşy döwletiň halklarynyň ýakynlaşmagynda, olaryň arasynda dostlugyň hem-de özara düşünişmegiň pugtalandyrylmagynda medeniýet, ylym we bilim ulgamlarynda türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň netijeli ösdürilmegi möhüm şert bolup hyzmat edýär.

Döwlet Baştutanymyz ýurtlarymyzyň arasyndaky netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmakda Russiýa tarapynyň işjeň ornuna kanagatlanma bildirdi hem-de Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Taryhyň dowamynda bu ýurt bilen dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk däpleri kemala geldi.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Wladimir Putin birek-birege hem-de Türkmenistanyň we Russiýanyň dostlukly halklaryna rowaçlyk, mundan beýläk-de abadançylyk arzuw etdiler.