“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

17.05.2022

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Döwlet Baştutanymyz söhbetdeşligiň barşynda döwletara gatnaşyklarynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmak babatda döredilen mümkinçilik üçin kanagatlanma bildirip, dostlukly ýurduň Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we oňa berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk hem-de Gazagystan Respublikasynyň doganlyk halkynyň rowaçlygynyň bähbidine jogapkärli döwlet işinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Prezident Kasym-Žomart Tokaýewiň parasatly ýolbaşçylygynda häzirki döwürde Gazagystan Respublikasynyň ösüş we rowaçlyk ýoly bilen ynamly öňe gidip, jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlarynda uly üstünlikleri gazanýandygy hem-de dünýäde abraýyny has-da berkidýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýola goýlan netijeli türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, Gazagystanyň Baştutanynyň ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna uly üns berýändigini aýratyn belledi.

Biz Siziň ynanyşmak ýagdaýyndaky garaýşyňyza ýokary baha berýäris we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ygrarlydygymyzy tassyklap, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde ähli ugurlar boýunça köpugurly gatnaşyklary ilerletmäge hemmetaraplaýyn ýardam berýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Söhbetdeşler häzirki wagtda Türkmenistanyň we Gazagystanyň esasy ugurlaryň ählisi boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Dostlukly goňşy döwletleriň arasynda işjeň syýasy gatnaşyklar alnyp barylýar, şol sanda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ugry boýunça köpugurly hyzmatdaşlyk berkidilýär.

Türkmen-gazak söwda-ykdysady gatnaşyklar okgunly ösdürilýär, medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk barha giňeldilýär we berkidilýär hem-de parlamentara gatnaşyklar işjeň dowam etdirilýär.

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Baştutanlary ýola goýlan netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge çalyşýandyklaryny tassyklap, bilelikdäki tagallalaryň netijesinde asyrlaryň dowamynda iki ýurduň halklaryny baglanyşdyrýan däp bolan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň iki döwletiň bähbidine mundan beýläk-de yzygiderli ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Kasym-Žomart Tokaýewi doglan güni bilen ýene-de bir gezek gutlady we oňa berk jan saglyk we egsilmez güýç-gaýrat hem-de bagt we Gazagystanyň doganlyk halkynyň rowaçlygynyň we abadançylygynyň bähbidine ýokary döwlet wezipesinde üstünlikleri arzuw etdi.