“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

31.05.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy 

Gurbanguly Berdimuhamedowa

Türkmenistanda anna güni merhum Prezident Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň belli gününiň sadakasynyň geçirilendigi üçin Size ýürekden hoşallyk bildirýäris.

Siziň Türkmenistanyň müftüsi bilen bilelikde bu çärelere gatnaşmagyňyz aýratyn sagbolsun aýdylmaga mynasypdyr.

Size tüýs ýürekden hormat goýýandygymyz baradaky ynandyrmalarymyzy hem-de berk jan saglyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan,

Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň 

orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri.