“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

13.06.2022

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar Berdimuhamedowa

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Şu ýyl biz şanly senäni — Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýäris. Sizi bu möhüm waka mynasybetli tüýs ýürekden gutlap, Size hem-de Türkmenistanyň doganlyk halkyna iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar taryhyň dowamynda dostlukda ýaşan halklarymyzyň erk-isleginden gelip çykýar. Geçen döwürde umumy taryhymyza, dost-doganlyga hem-de özara hormata esaslanýan gatnaşyklarymyz okgunly ösmek bilen, hil taýdan täze derejä çykdy we häzirki wagtda strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýedir. Munuň özi aýratyn kanagatlanma duýgusyny döredýär.

Özara saparlar, yzygiderli gatnaşyklar, dürli ulgamlarda gol çekilen resminamalar, amala aşyrylan bilelikdäki taslamalar hyzmatdaşlygymyzyň giňeldilmeginde möhüm orun eýeledi. Biziň syýasy gatnaşyklarymyzyň ýokary derejesi ykdysady, ulag-logistika, energetika, ynsanperwer we beýleki ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlyk bilen utgaşýar. Biziň gatnaşyklarymyz halkara guramalaryň çäklerinde-de üstünlikli dowam etdirilýär.

Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda ähli ugurlarda, hususan-da, ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin amatly şertler bar diýip hasap edýärin. Şol mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, bilelikdäki tagallalar netijesinde däp bolan dostluk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyny hem-de hyzmatdaşlygymyzyň mundan beýläk-de ösdürilmegini gazanjakdygymyza ynanýaryn.

Sizi ýene bir gezek tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, jogapkärli işiňizde üstünlik, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa hemişe abadançylyk we rowaçlyk arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,

Ilham Aliýew,
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti.

* * *

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar Berdimuhamedowa

Size Finlýandiýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de Siziň ýurduňyza we halkyňyza abadançylyk, gülläp ösüş baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan etmek isleýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Sauli Niinistýo,
Finlýandiýa Respublikasynyň Prezidenti.