“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

29.06.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Özbek Lideri Gahryman Arkadagymyzy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen köpugurly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy mähirli gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin Prezident Şawkat Mirziýoýewe minnetdarlyk bildirip, hemişe açyklygy hem-de netijeliligi bilen tapawutlanýan döwletara gatnaşyklara ýokary baha berdi. Hormatly Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyzda Özbegistan bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýär, bu döwlete ýakyn goňşy hem-de ygtybarly hyzmatdaş hökmünde garalýar.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda soňky ýyllarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň ugurlar boýunça hil taýdan täze derejä çykarylandygy nygtaldy. Türkmenistan we Özbegistan BMG-niň hem-de beýleki iri halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler.

Söhbetdeşler iki ýurduň söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda, şeýle hem parlamentara ugry boýunça netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga gyzyklanmasyny tassyklap, köpasyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan türkmen-özbek gatnaşyklarynyň geljekde hem üstünlikli ösdüriljekdigine hem-de umumy abadançylygyň bähbidine berkidiljekdigine ynam bildirdiler.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew birek-birege berk jan saglygyny hem-de üstünlikleri, iki ýurduň doganlyk halklaryna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler.