“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

02.07.2022

Türkmen zyýaratçylary Mekgä haja ugradylar

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen, Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý etmek üçin, Saud Arabystany Patyşalygyna ugradylar.

Musulmanlaryň esasy baýramlarynyň biri bolan Gurban baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna we paýtagtymyza wekilçilik edýän watandaşlarymyz tutuş dünýäniň zyýaratçylarynyň millionlarçasy bilen bir hatarda, şu sahawatly günlerde mukaddes Käbä tagzym etmek we beýleki däp bolan dessurlary berjaý etmek üçin Mekgede hem-de Medinede bolarlar. Zyýarata gidýänler paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Ärtogrul Gazy metjidine geldiler. Bu ýerde guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we juma namazy okaldy. Soňra ýurdumyzyň zyýaratçylary paýtagtymyzyň Parahat-7 ýaşaýyş toplumynyň çäginde, ýerleşýän Hezreti Omar metjidine ugradylar. Zyýaratçylar metjitde bolmagynyň çäginde yslam dünýäsinde mukaddes saýylýan keramatly Mekge-Medinä gidip, haj parzyny berjaý etmek babatda döredip berýän şertleri üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

Gurban baýramy döwürleriň we nesilleriň dowamatlylygyny, şöhratly ata-babalarymyzyň wesýetlerine ygrarlylygy alamatlandyrýar. Din wekilleri hem-de zyýaratçylar milletimiziň örän baý taryhy-medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmünde milli däp-dessurlaryň gaýtadan dikeldilmeginiň, aýawly saklanylmagynyň ýaş nesilleriň terbiýesinde möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýratyn bellediler. Şunuň bilen baglylykda, şu ýere ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa bu meseleleriň oňyn çözülmegine döwlet derejesinde üns berýändigi, haj parzyny ýerine ýetirmäge zerur şertleriň döredilýändigi üçin tüýs ýürekden sagbolsun aýtdylar.

Zyýaratçylar Hezreti Omar metjidinden paýtagtymyzyň Halkara howa menziline geldiler. Bu ýerde Mekge-Medinä gidýän zyýaratçylaryň haj parzyny berjaý etmegi we bu çäräniň üstünlikli geçmegi üçin sadaka berildi. Onda halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň berkidilmegi, ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň her gününiň şanly wakalara, zähmet ýeňişlerine beslenmegi ugrunda alada edýän döwlet Baştutanymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagy dileg edildi.

Watandaşlarymyz haj parzyny berjaý edýän pursatlarynda Beýik Biribardan mähriban halkymyzyň bagtyýarlygyny, ata Watanymyzyň abadançylygyny, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa jan saglygyny dileg edip, aýat-doga okarlar, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işlerde merdana halkymyza üstünlikleri arzuw ederler.

Goý, Beýik Biribar türkmen zyýaratçylaryny öz penasynda aman saklasyn! Doga-dilegleriňiz Gudraty Güýçli Allatagalanyň dergähinde kabul bolsun, hormatly watandaşlar!