“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

13.09.2022

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli sergi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen nakgaşlarynyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan eserleriniň sergisi açyldy. Sergide Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň we Türkmen döwlet çeperçilik ýörite orta mekdebiniň talyplarynyň işilerine uly orun berilipdir.

Baýramçylyk sergisinde şekillendiriş sungatynyň ähli görnüşi: žiwopis, haly we zergärçilik önümleri, gobelen pannosy, keramiki gaplar, kiçi görnüşli heýkeller görkezildi. Nakgaşlaryň işlerinde taryh, etnografiýa, halkymyzyň däpleri, şeýle hem ýurdumyzyň taryhy we binagärlik özgerişleri beýan edilýär.

Ahalteke bedewleri serginiň baş gahrymany. Eserleriň köpüsi simwolizm ýörelgesinde döredilipdir, olarda ýüwrük atlar Garaşsyz Türkmenistanyň bedew batly ynamly ösüşini aňladýar.

Suratlaryň köpüsinde bedew Beýik ýüpek ýoly görnüşinde geçmişi häzirki döwür – paýtagtymyzyň kaşaň binalary bilen birleşdirýän nyşan bolup çykyş edýär. Suratlaryň birinde atyň portreti Oguz hanyň ýyldyzy şekilindäki çarçuwada goýlmagy esere uly many berýär.

Sergidäki işleriň ýene bir aýratynlygy – olaryň ählisi açyk, şadyýan reňklerde ýerine ýetirilipdir. Suratlaryň ýiti şadyýan reňkleri nakgaşlaryň häzirki nesline mahsus, olarda döredijilik işgärleriniň geljege höwesi we döwrüň talaby duýulýar.