“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

07.10.2022

Senetçilik we amaly-haşam sungatynyň Halkara festiwaly geçiriler

Şu ýylyň 11–15-nji oktýabrynda Türkmenabat şäherinde “Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly dabaraly Halkara festiwaly geçiriler.

Dünýä halklarynyň milli mirasyny şöhlelendirjek, diňe bir medeniýetleriň däl, halklaryň hem ýakynlaşmagyny, şonuň bilen birlikde umumadamzat medeniýetiniň bitewileşmegine ýardam etjek bu festiwala Eyran, Latwiýa, Rumyniýa, Türkiýe, Özbegistan, Gazagystan ýaly döwletlerden wekiller gatnaşarlar.

Halkara festiwal Türkmenabat şäheriniň “Türkmeniň Ak öýi” binasynda dabaraly ýagdaýda açylar, soňra Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde, Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda, Lebap welaýat kitaphanasynda öz işini dowam etdirer.

Bu Halkara festiwalyna ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan meşhur senetkärler, amaly-haşam sungatynyň ussatlary gatnaşarlar. Festiwalyň dowamynda oňa gatnaşyjy döwletleriň halklaryna degişli milli mirasyny açyp görkezýän sergi ýaýbaňlandyrylar, mukaddes däplerimizi, özboluşly mirasymyzy açyp görkezýän türkmen filmine tomaşa ediler, senetkärlik, amaly-haşam ugurlary boýunça döredijilik duşuşyklary we ussatlyk sapaklary hem-de ylmy-amaly maslahat geçiriler. Halklaryň dost-doganlygynyň, ruhy dünýäsiniň has-da ýakynlaşmagyny üpjün etjek bu Halkara festiwalyna taýýarlyk işleri dowam etdirilýär.