“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

23.10.2022

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe BMG-niň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk we bu guramanyň ornuny güýçlendirmek Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Biz BMG-niň Tertipnamasynyň belent ynsanperwer maksatlarynyň, gymmatlyklarynyň, ýörelgeleriniň halkara gatnaşyklarda hukuk we ruhy taýdan esas bolup galmalydygyna pugta ynanýarys” diýlip, gutlag hatynda bellenilýär.

Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişe tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk arzuw etdi, şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň Sekretariatynyň ähli işgärlerine mähirli gutlaglaryny we täze üstünlikler baradaky arzuwlaryny iberdi.