“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

27.11.2022

Türkmen-koreý gatnaşyklaryny ilerletmegiň ýoly bilen

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Koreýa Respublikasyna ugrady.

Gahryman Arkadagymyz Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-Çul bilen söhbetdeş bolup, soňky ýyllarda türkmen-koreý gatnaşyklarynyň ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykandygyny belledi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy saparyň maksatnamasyna laýyklykda, Koreýa Respublikasynyň Prezidenti we dostlukly ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy bilen hem-de birnäçe beýleki duşuşyklaryň meýilleşdirilendigini aýtdy. Şu ýyl Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu döwürde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk ösüşiň täze derejesine çykdy, özara bähbitli taslamalaryň birnäçesi amala aşyryldy.

Gahryman Arkadagymyz türkmen-koreý parlamentara gatnaşyklarynyň taryhynda möhüm ähmiýeti boljak bu saparyň çäklerinde Milli Geňeşiň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama, şeýle hem iki ýurduň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda resminamalaryň birnäçesine gol çekmek meýilleşdirildi diýip belledi we gazanylan ylalaşyklaryň strategik häsiýete eýe bolan hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar boýunça ösdürilmegine giň ýol açjakdygyna ynam bildirdi.

Şeýle-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy noýabr aýynyň başynda Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleriniň üstünlikli geçirilmeginiň iki dostlukly döwletiň halklarynyň arasynda medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýany bolandygyny belledi.

Koreýa Respublikasynyň ilçisi Türkmenistanda iki ýurduň arasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň mundan beýläk-de dürli ugurlar boýunça ösdürilmegi ugrunda döwlet derejesinde zerur tagallalaryň edilýändigi üçin hoşallyk bildirip, hormatly Arkadagymyzyň Koreýa Respublikasyna şu gezekki resmi saparynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypany açjakdygyna ynanýandygyny nygtady we Arkadagymyza ak ýol arzuw etdi.

Gahryman Arkadagymyzyň uçary Seul şäheriniň “Seoul Air Base” Halkara howa menziline gelip gondy. Bu ýerde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygyny «Türkmenistan — Koreýa» parlamentara dostluk toparynyň başlygy Li Dal-Gon we beýleki resmi adamlar garşyladylar. Belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli ýazylan haly ýodajygyň ugrunda Hormat garawuly nyzama düzüldi.

Ýokary derejeli myhmanlary kabul ediş zalynda Koreýa Respublikasynyň resmi wekili bilen çaý başynda gysga söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamynda Li Dal-Gon Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygyny Seul şäherinde garşylamaga şatdygyny nygtady we şu gezekki saparyň iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze tapgyryny açjakdygyna ynam bildirdi.

Hormatly Arkadagymyz mähirli kabul edişlik üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanda iri önümçilik toplumlaryny gurmak boýunça bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşýan Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan “Açyk gapylar” syýasaty netijesinde üstünlikli ösdürilýändigini belledi. Şu gezekki saparyň netijeleri boýunça gazanyljak ylalaşyklar gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmaga hem-de syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine ýardam bermelidir.

Türkmen tarapynyň başlangyjy bilen döredilen türkmen-koreý işewürlik geňeşi hem-de Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý topary uzak möhletleýin esasdaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin amatly şertleri döredýärler diýip, söhbetdeşler bellediler.

Söhbetdeşlik tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Seul şäheriniň Halkara howa menzilinden kaşaň “Lotte” myhmanhanasynda özi üçin niýetlenen kabulhana ugrady.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna resmi sapary dowam edýär.