“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

02.01.2023

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gelen gutlag hatlar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahatynyň Başlygy
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Täze, 2023-nji ýyl mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy kabul ediň!

Russiýa bilen Türkmenistan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny yzygiderli pugtalandyrýar. Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlardaky hyzmatdaşlygyň depginli ösüşini kanagatlanma bilen bellemek isleýärin. Senagat, energetika, ulag infrastrukturasy ulgamlarynda bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns berilýär.

Täze ýylyň üstünlikli boljakdygyna hem-de özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ýokary derejä çykarmaga mümkinçilik berjekdigine umyt edýärin. Munuň özi Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň bähbitlerine doly laýyk gelýär.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size we dostlukly Türkmenistanyň halkyna tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk arzuw edýärin!

Tüýs ýürekden hormatlamak bilen,

Mihail MIŞUSTIN,

Russiýa Federasiýasynyň
Hökümetiniň Başlygy.

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahatynyň Başlygy
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Sizi täze, 2023-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Geçen ýyl Russiýa bilen Türkmenistanyň ynanyşmak, özara hormat goýmak, birek-biregiň bähbitlerini nazara almak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklarynyň berkdigini tassyklady. Syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi dowam etdirildi. Moskwa bilen Aşgabadyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň dostlukly halklarymyzyň bähbidine halkara we sebit meselelerini çözmekde mundan beýläk-de möhüm orny eýelejekdigine pugta ynanýaryn.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size we Siziň ýakynlaryňyza berk jan saglyk, bagtyýarlyk, täze üstünlikleri, Türkmenistanyň raýatlaryna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk we abadançylyk arzuw edýärin!

Dmitriý MEDWEDEW,

Russiýa Federasiýasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary.

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahatynyň Başlygy
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Täze, 2023-nji ýyl mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy kabul ediň!

Täze ýyl baýramçylygy her bir öýe şatlyk paýlaýar, ýakynlaryň bilen bilelikde bolmagyň ajaýyp pursatlaryny sowgat berýär hem-de kalbyňy röwşen geljege bolan umyt bilen doldurýar. Size we Siziň ýakynlaryňyza berk jan saglyk, rowaçlyk, bagtyýarlyk, ähli işleriňizde üstünlikleri arzuw edýärin.

Goý, Size we Siziň maşgalaňyza hemişe rowaçlyklar ýar bolsun!

Walentina MATWIÝENKO,

Russiýa Federasiýasynyň Federal 
Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy.