“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

10.02.2023

Türkmen futbolçysy Gonkongyň «Kitçi» klubunda üstünlikli çykyş edýär

2023-nji ýyl Gonkongyň «Kitçi» klubunda oýnaýan Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň futbolçysy Ruslan Mingazow üçin şowly başlandy. Geçen aý futbol oýnamagy Aşgabatda öwrenen 31 ýaşly Ruslan bu klubuň düzüminde ilkinji baýragyna - Gonkongyň Senýor Şild kubogyna mynasyp boldy.

R.Mingazowyň topary aýgytlaýjy oýunda häzirki çempion «Istern» toparyny jerime urgularyndan 4: 2 hasabynda (duşuşygyň esasy we goşmaça wagty 1: 1 hasabynda deňme-deň tamamlandy) utup, şeýle üstünlik gazandy. Bu oýunda Ruslan esasy düzümde doly oýnady.

1895-nji ýyldan bäri geçirilýän Gonkongyň Senýor Şild ýaryşy dünýädäki iň irki futbol ýaryşlarynyň biridir. «Kitçi» bu kubogy sekizinji gezek eýeledi.

Golaýda Ruslan Mingazow Gonkongyň premýer-ligasynyň 10-njy tapgyrynyň «Şam-Şuý-Po» toparyndan ýeňiş gazanan oýnunda bir pökgi geçirdi. Türkmen ýarym goragçysy oýnuň 13-nji minutynda tapawutlandy, «Kitçi» duşuşykda 7: 0 hasabynda utdy.

Şunlukda R.Mingazow indi 10 pökgi geçirip, Gonkongyň çempionatynda iň köp gol salan oýunçylaryň arasynda öňde barýan çernogoriýaly legioner Deýan Damýanowiçden 1 pökgi az salyp, ikinji orunda barýar.

Çempionatda dokuzynjy ýeňşini gazanan «Kitçi» 27 utuk bilen ýaryşda birinji orny eýeleýär. «Li Man» kluby 24 utuk toplap, ikinji orunda barýar.

Ruslan Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Wasiliý Karpowdan tälim aldy, ol Aşgabadyň «Kopetdagynyň» we Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň meşhur oýunçysy Kamil Mingazowyň ogludyr. 2008-nji ýylda «Aşgabadyň» düzüminde Türkmenistanyň çempiony boldy we Naýbaşy kubogyny eýeledi. 2009-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň milli ýygyndysyna yzygiderli çagyrylýar we onuň hatarynda 26 oýunda 4 pökgi geçirdi.

Ruslan Ýewropanyň hem birnäçe toparynda çykyş etdi. Ol Riganyň «Skonto» klubunyň düzüminde 2010-njy ýylda Latwiýanyň çempiony boldy, 2012-nji ýylda Kubogyny we 2013-nji ýylda Naýbaşy kubogyny eýeledi, şeýle hem 2011-nji ýylda Baltika ligasynyň ýeňijisi boldy.

Ruslan Mingazow şeýle hem Çehiýanyň çempionatynda «Ýablones», «Slawiýa», «Mlada Boleslaw», «Prşibram» klublarynda çykyş eden ilkinji türkmen futbolçysydyr. 2016/17-nji ýyl möwsüminde Praganyň «Slawiýa» klubunyň hatarynda milli çempionatda altyn medala mynasyp boldy.

Çehiýandan soň ol Gazagystanyň «Irtyş», «Şahtýor» we «Kaspiý» klublarynda oýnady.

2022-nji ýylyň martynda Ruslan Mingazow «Kitçi» bilen erkin agent hökmünde şertnama baglaşdy we Gonkong futbol çempionatynda ilkinji türkmen legioneri boldy.

Geçen ýyl Ruslan Aziýa klublarynyň esasy ýaryşy AFK-nyň Çempionlar ligasynda Gonkong klubunyň hatarynda şowly çykyş edip, Taýlandyň «Çiangraý Ýunaýted» klubyny 1: 0 hasabynda utan oýnunda ýeňiş pökgüsini geçirdi. Tailandyň demirgazyk-gündogar welaýatlarynyň biriniň dolandyryş merkezi bolan Buriramda geçen bu topar bilen iki duşuşykda hem ildeşimiziň iki gezek iň güýçli oýunçy diýlip yglan edilendigini hem bellemek gerek.

R.Mingazow «Kitçiniň» hatarynda 18 oýunda 13 pökgi geçirip, Gonkongyň premýer-ligasynyň oýunlarynda birnäçe gezek toparyň iň gowy oýunçysy diýlip ykrar edildi.

2023-nji ýylda «Kitçi» futbol kluby türkmen ýarym goragçysy Ruslan Mingazow bilen şertnamanyň möhletini uzaltdy. Täze şertnama 2025-nji ýyla çenli uzaldyldy.

Ruslan bu barada: «Kitçi» bilen täze şertnama baglaşanyma begenýärin» -diýdi. Maşgalam we men bu ýeri gowy görýäris. Gonkongda bary-ýogy ýarym ýyl oýnan bolsamam, göwnüme bäş-alty ýyl geçen ýaly bolup dur. Gonkong mende güýçli täsir galdyrdy. Geljekki iki ýyl «Kitçi» topary bilen Gonkong çempionatynda ýeňiş gazanmagy arzuw edýärin»

1931-nji ýylda döredilen «Kitçi« futbol kluby Gonkongyň 11 gezek çempiony boldy.

Gyşky transfer möwsüminde Gonkongyň bu klubunyň hataryna Koreýa Respublikasynyň milli ýygyndysynyň 34 ýaşly hüjümçisi Kim Sin Uk goşuldy, ol öň Singapuryň «Laýon City Seýlors» klubunda güýçli oýnapdy. Ol Singapuryň çempionatynyň 26 oýnunda 21 pökgi geçiripdi. 2022-nji ýylyň ahyrynda Kim Sin Uk 4 gezek her oýunda üç pökgi geçirip, Halkara futbol taryhy we statistikasy federasiýasynyň (IFFHS) görkezijisnde 2018-nji ýylyň dünýä çempiony Kilian Mbappe we beýleki görnükli futbolçylar bilen bilelikde «Het-trik şasy» sanawynda güýçlüleriň bäşligine girdi.

Boýy 197 santimetr Kim Sin Uk Koreýa Respublikasynyň milli ýygyndysynyň iň uzyn oýunçylarynyň biridir. 2019-njy ýylyň 10-njy sentýabrynda Koreýa toparynyň düzüminde Aşgabadyň «Kopetdag» stadionynda 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlama oýnunda Türkmenistanyň milli ýygyndysyna garşy oýnapdy. Oýun 2:0 hasabynda myhmanlaryň haýryna tamamlanypdy. Kim Sin Uk Koreýa Respublikasynyň milli ýygyndysynyň düzüminde jemi 55 duşuşykda 16 pökgi geçirdi.