“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

23.02.2023

Türkmen dzýudoçy Sofiýada geçen açyk Ýewropa çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy

Bolgariýanyň paýtagty Sofiýada geçirilen açyk Ýewropa çempionatynda türkmen dzýudoçy Hekim Agamämmedow bürünç medala mynasyp boldy.

Iki gün dowam eden bu ýaryşa 43 ýurtdan 396 (274 erkek we 122 zenan) türgen gatnaşdy. Olar 7 erkek we 7 zenan agram toparlarynda 14 medallar toplumy ugrunda bäsleşdiler.

Bu ýaryşa Türkmenistandan 16 dzýudoçydan (12 erkek we 4 zenan) ybarat topar gatnaşdy.

Toparymyzda hemmeden gowy çykyş etmek bilen, Hekim Agamämmedow 66 kilograma çenli agram toparynda bürünç medal gazanmaga başardy, bu toparda medal ugrunda 21 ýurtdan 54 dzýudoçy bäsleşdi. Ýigrimi dört ýaşly sport ussatlygyna dalaşgär, Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminde gulluk edýän esger bu üstünlige barýan ýolda dört ynamly ýeňiş gazandy.

Ilkinji iki göreşde Hekim Dastan Şaahmetowy (Gazagystan) we Karlos Sotillo Gomezi (Ispaniýa) arassa ýeňdi. Soňra çärýek finalda iki «wazari» bahanyň hasabyna 2022-nji ýylda Malagada we Rigada geçen Ýewropa Kubogynyň 2 gezek bürünç medalyny alan 24 ýaşly Luka Kajianodan (Italiýa) utuldy.

Bürünç medal ugrundaky ýaryşda ildeşimiz iki «wazari» baha kömegi bilen ilki bolgariýaly Boýan Ýotowy, soň bolsa 3-nji orun ugrundaky göreşde Çarli Ýangy (Beýik Britaniýa) ýeňdi. Ýene bir bürünç medaly Artýom Galaçýan (Ermenistan) aldy. Ýigrimi ýaşly ukrain Nikita Goloborodko ýaryşyň ýeňijisi boldy. Ol jemleýji bäsleşikde iki «wazari» netijesinde gazagystanly Gumar Kyrgyzbaýewi ýeňdi.

2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Hekim Agamämmedow Awstriýanyň Oberwart şäherinde geçirilen Açyk Ýewropa çempionatynda 66 kilograma çenli agram toparynda altyn medal gazanypdy, bu ýaryşda dördüsi Türkmenistandan bolmak bilen, 32 dzýudoçy bäsleşýärdi.

Ondan öň H.Agamämmedowyň iň gowy netijeleri 2019-njy ýylda Taýwanda ýetginjekleriň arasynda geçirilen Aziýa-Okeaniýa çempionatynda 5-nji, 2022-nji ýylda Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilen 20-nji Yslam raýdaşlyk oýunlarynda 3-nji orun bolupdy.

Hekim Agamämmedow dzýudo göreşi bilen meşgullanmaga ilkinji tälimçisi Raşid Huseýnow bilen Türkmenbaşy şäherinde başlapdy. Häzirki wagtda ol milli ýygyndynyň baş tälimçisi Gahryman Amandurdyýewiň we Sähet Annagulyýewiň ýolbaşçylygynda sport ussatlygyny kämilleşdirýär.

2023-nji ýylyň 25-26-njy fewralynda Warşawada (Polşa) geçiriljek nobatdaky açyk Ýewropa çempionaty türkmen dzýudoçylary üçin ýene bir çynlakaý synag bolar. Geljekki ýaryşa bäş yklymyň 44 ýurdundan 462 türgeniň (270 erkek we 192 zenan) gatnaşmagyna garaşylýar.

Türkmenistan bu ýaryşa gatnaşjak 13 dzýudoçynyň adyny berdi. Erkekler toparyna Aýbek Omirow, Hakberdi Jumaýew (ikisi hem 60 kilograma çenli agram toparynda), Hekim Agamämmedow, Serdar Rahymow (ikisi hem 66 kilograma çenli), Parahat Nazarow, Begenç Soltanow (ikisi-de 73 kilograma çenli), Şatlyk Seýitmyradow 81 kg çenli), Mämmedaly Açyldyýew (90 kg çenli) we Baýmyrat Majanow (100 kg çenli), zenanlar toparyna bolsa Aksoltan Hojageldiýewa, Gurbanaý Gurbanowa (ikisem 48 kg çenli), Maýsa Pardaýewa (57 kg çenli) we Zulhumar Daşgynowa (63 kg çenli) dagy girdi.