“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

05.03.2023

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Täjigistan Respublikasynyň Daglyk-Badahşan awtonom oblastynda bolup geçen gar süýşgünleriniň pajygaly waka getirmegi zerarly bildiren çuňňur gynanjyňyz we duýgudaşlygyňyz üçin Size hoşallygymy beýan edýärin.

Şeýle agyr pursatda Siziň we Türkmenistanyň doganlyk halkynyň bu goldawyna biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň, raýdaşlygyň ýene-de bir aýdyň subutnamasy hökmünde garaýaryn.

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç, Size belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Emomali RAHMON,

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti.