“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

26.06.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Oguz han adyndaky köşkler toplumynda Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Talant Sultanowy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Milli Liderimiz duşuşyk geçirilýän ýere barýarka, ýolugra Oguz han adyndaky köşkler toplumynyň abadanlaşdyrylyş derejesi, suw çüwdürimleriniň ýagdaýy, dürli baglara edilýän ideg işleriniň hili bilen gyzyklandy.

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, paýtagtymyzda, şeýle hem edara ediş merkezlerinde ekologiýa derejesiniň ýokary halkara ölçeglere kybap gelmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, ak mermerli Aşgabadyň bagy-bossanlyga bürenmegi, seýilgähleriň, gök zolaklaryň döredilmegi, olaryň bildirilýän talaplara laýyk derejede saklanmagy bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň hemişe üns merkezinde saklanýar. Köşkler toplumynyň çägindäki baglara, gök zolaklara ideg etmek, howdanlaryň arassaçylyk derejesi, şol bir wagtyň özünde, daşky gurşawyň ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagy ugrunda zerur tagallalar edilýär.

Soňra hormatly Prezidentimiz şu ýerde Gyrgyz Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi.

Duşuşygyň dowamynda ilçi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň hoşniýetli sözlerini ýetirdi.

Döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurduň ýolbaşçy düzümine we halkyna bagtyýarlyk, abadançylyk baradaky arzuwlaryny aýdyp, Gyrgyzystanyň Baştutanynyň ýurdumyza boljak resmi saparynyň döwletara gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypany açjakdygyna, däp bolan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, oňa strategik häsiýet bermäge gönükdiriljekdigine ynam bildirdi.

Mälim bolşy ýaly, iki ýurduň arasynda 1992-nji ýylyň oktýabr aýynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan pursadyndan bäri syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk yzygiderli ösdürilýär. Häzir döwletara gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýady iki ýurduň dürli ugurlardaky özara gatnaşyklaryny kadalaşdyrýan resminamalaryň 60-syny özünde jemleýär. Ýokary derejede geçiriljek nobatdaky duşuşygyň jemleri boýunça ozal gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary üstünlikli ýerine ýetirmek üçin hukuk binýady pugtalandyrmagy esasy ugur edinýän resminamalaryň toplumy kabul ediler we ol türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlaryny öz içine alar.

Hormatly Prezidentimiz diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň arasyndaky ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, şol sanda iri halkara guramalaryň we sebit düzümleriniň çäklerinde sazlaşykly ösdürilýän köpýyllyk gatnaşyklaryň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna gönükdirilen asylly işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerine üns berildi. Ikitaraplaýyn artýan gyzyklanmalary we iki ýurduň milli ykdysadyýetleriniň özara baglanyşygyny nazara almak bilen, bu ugurda ägirt uly kuwwatyň bardygy bellenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen döredilen Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň işi ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir.

Gyrgyz Lideriniň resmi saparynyň çäklerinde Aşgabatda Türkmen-gyrgyz ykdysady forumynyň we Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisiniň geçirilmegi söwda-ykdysady ulgam boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmekde täze mümkinçilikleri döreder.

Döwlet Baştutanymyz we ilçi şu ýyllaryň dowamynda iki ýurduň gatnaşyklarynyň ynanyşmak esasynda alnyp barylýandygyny kanagatlanma bilen belläp, taraplaryň däp bolan hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrmaga, iki dostlukly halkyň has-da ýakynlaşmagyny üpjün edýän täze bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine hemmetaraplaýyn taýýardygyny nygtadylar.

Iki ýurduň halkara syýasatyň möhüm meseleleri boýunça çemeleşmeleriniň we garaýyşlarynyň ýakyndygy dürli ugurlardaky türkmen-gyrgyz özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de işjeňleşdirmek üçin amatly ýagdaýy döredýändigi bellenildi. Mälim bolşy ýaly, goňşy ýurtlar Merkezi Aziýada durnuklylygyň we howpsuzlygyň saklanmagy, sebitde gadymy hoşniýetli goňşuçylyk hem-de birek-birege hormat goýmak däpleriniň pugtalandyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow goňşy ýurtlar, şol sanda Gyrgyzystan bilen köpugurly gatnaşyklary pugtalandyrmagyň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugrudygyny belledi hem-de dostlukly döwletiň täze Baştutany bilen ilkinji duşuşygyň üstünlikli boljakdygyna, doganlyk halklaryň mizemez dostluk gatnaşyklary, medeni we ruhy däpleriň ýakynlygy esasynda ýola goýulýan häzirki döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Gyrgyz Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi T.Sultanow özara gyzyklanma bildirilýän meseleleriň giň toplumy boýunça netijeli pikir alyşmalar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygyny iki doganlyk ýurduň hem-de halklaryň we tutuş sebitiň durnukly ösüşiniň bähbidine laýyk derejede ösdürilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.