Sargytlar

Üns beriň!

Edara-kärhanalaryň we raýatlaryň dykgatyna!

"Maryawtoulag" önümçilik birleşigi edara-kärhanalara, raýatlara we býujetden maliýeleşdirilýän kärhanalara awtoulag hyzmatlaryny ýerine ýetirýär.

Bellik:

  • sargytlar azyndan 24 sagat öňünden edilmelidir;
  • awtoulagyň garaždan çykyp sargyt edilen ýere çenli we sargydy tamamlap garaža çenli geçen aralygy üçin goşmaça töleg alynýar;
  • sargyt üçin tölegler öňünden alynýar.
Taňyşdym